Strategie en Beleid

Passend en duurzaam beleid ligt ten grondslag aan een lange termijn visie op onze werkvelden onderwijs, opvang, sport en cultuur & welzijn. Beleidsadvisering bij M3V is gericht op het antwoord geven op complexe maatschappelijke vraagstukken en het realiseren van een kwalitatief goede, passende en betaalbare voorzieningenstructuur. Nu én in de toekomst.

Strategisch Beleidsadvies

M3V formuleert in strategische beleidsadvisering een heldere toekomstvisie. Wij brengen de eerste stappen in beeld die gezet moeten worden voor een duurzaam en toekomstgerichte voorzieningenstructuur. Er wordt gestart met een grondige analyse van de huidige situatie, het in beeld brengen van de context en de kenmerken van het vraagstuk. De financiële mogelijkheden en het tijdspad vormen daarbij belangrijke vertrekpunten voor het uiteindelijke doel: sturen op waarde en exploiteren binnen beschikbare budgetten.

Als beleidsadviseurs nemen wij een onafhankelijke positie in. Met onze werkwijze werken wij continu aan draagvlak bij betrokkenen. Omdat elk beleidsvraagstuk uniek is, vraagt elk vraagstuk om een eigen oplossing.

M3V is uw strategische partner voor het:

  • opstellen en verwoorden van toekomstbestendig onderwijs-, sport-, accommodatie- en cultuurbeleid;
  • opstellen van integrale huisvestingsplannen, integrale accommodatieplannen en voorzieningenplannen;
  • ontwikkelen van samenwerkingsconcepten en toekomstvisies en het vastleggen hiervan in overeenkomsten en/of intentieverklaringen;
  • opstellen van beheer en exploitatieplannen;
  • begeleiden van onder andere fusietrajecten en doordecentralisatietrajecten;
  • detacheren van specialisten.