zondag, 10 oktober 2004

Gemeente Enschede, Muziekkwartier

Geschreven door

In opdracht van de gemeente Enschede is het businessplan van de Twentse Schouwburg (tegenwoordig het Wilmink Theater) voor de realisering van een middenzaal (voor circa 400 à 450 stoelen) en het businessplan van poppodium Atak voor de realisering van een A+ podium (een grote zaal voor 2.000 personen), getoetst. Voor deze second opinion is een commissie gevormd bestaande uit vier deskundigen uit de theaterwereld en de wereld van de popmuziek (o.a. theaterdirecteuren van andere theaters). M3V in de persoon van Krijno van Vugt was onderdeel van deze commissie. M3V heeft de commissie ondersteund bij diverse onderzoeksmatige en beleidsmatige activiteiten en is opsteller van de rapportage i.c. het advies over het wel of niet realiseren van deze zalen. De toetsing richtte zich met name op de vraag of en zo ja, in hoeverre, de beide extra zalen leiden tot financiële risico’s voor de gemeente, maar tevens of de businessplannen van de Twentse Schouwburg en Atak realistisch waren.

Situatie

De gemeente Enschede heeft in 2008 het Nationaal Muziekkwartier Enschede in gebruik genomen. Hierin zijn zes culturele instellingen gehuisvest, waaronder het Wilminktheater (voorheen Twentse Schouwburg) en het Poppodium ATAK. In de ontwikkeling van het Muziekkwartier is veel aandacht gegeven aan de benodigde zaalcapaciteit voor het theater en het poppodium. Centrale vraag was in hoeverre een aanvullende middenzaal voor het theater (naast de te realiseren grote zaal voor circa 1.050 personen) en een grote zaal voor het poppodium noodzakelijk en haalbaar waren (zowel bedrijfsmatig als programmatisch). Om hierover een goed oordeel te geven zijn de instellingen gevraagd hiervoor businessplannen op te stellen. Om te komen tot een goede beoordeling van deze businessplannen heeft de gemeente besloten een second opinion uit te voeren. Dit heeft vorm gekregen door een onafhankelijke commissie bestaande uit deskundigen uit de theater- en popwereld. M3V is gevraagd deze commissie te ondersteunen en zorg te dragen voor eerste analyses, deskresearch, vergelijkingen met andere poppodia en theaters en de opstelling van de onderzoeksresultaten in een eindrapportage c.q. –advies. Deze eindrapportage vormde de basis voor de besluitvorming binnen de gemeente Enschede over het wel of niet realiseren van extra zaalcapaciteit. 

Resultaat

Hoewel het toevoegen van een middenzaal en een grote zaal in het poppodium aan het muziekkwartier programmatisch gezien meerwaarde oplevert, is op basis van de second opinion van de businessplannen besloten niet over te gaan tot realisering van deze aanvullende zaalcapaciteit voor het theater en poppodium. De hoofdredenen waren dat de in de businessplannen gehanteerd uitgangspunten over bezoekersaantallen, horeca-omzetten e.d. onjuist of onvolledig waren. Op basis hiervan zou het toevoegen van een middenzaal naast de investeringskosten leiden tot hogere exploitatiekosten. Daarnaast was de commissie van mening dat er reeds voldoende zaalcapaciteit was elders in Enschede en dat door samenwerking met het Rabotheater in Hengelo er ook voldoende culturele meerwaarde was te behalen. Wat betreft een grote zaal voor een poppodium voor circa 2.000 personen plaatste de commissie diverse kanttekeningen, waaronder de geraamde bezoekersaantallen in relatie tot het verzorgingsgebied en de programmatische druk die dit teweeg brengt en de hiervoor benodigde relatie met concertorganisatoren. De gemeente Enschede heeft het advies van de commissie overgenomen en het Muziekkwartier gerealiseerd zonder de middenzaal voor het theater en de grote zaal voor het poppodium. 

Harry Vedder

www.nu.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.