MFA De Zonneboom Doetinchem

In Doetinchem realiseert woningcorporatie Sité Woondiensten een grootschalige herstructurering van de wijk Oosseld. Als kloppend hart van de wijk is er door Sité een multifunctionele centrumvoorziening gerealiseerd. In de accommodatie zijn twee basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, welzijnswerk, zorgfuncties en een sportvoorziening gehuisvest. De MFA moet de verschillende wijkdelen en haar bewoners met elkaar verbinden. Begin 2011 is het gebouw in gebruik genomen.


De uitdaging

De MFA is in nauwe samenwerking met de direct betrokkenen tot stand gekomen. Onder begeleiding van M3V is een "reis" gemaakt naar de toekomst van de wijk Oosseld. Er is uitvoerig nagedacht over de metamorfose van de wijk en de betekenis hiervan voor de bewoners en de instellingen. Door de betrokkenen is lang stilgestaan bij de betekenis die dat heeft voor het samenwerkingsconcept van de MFA. Sité, de gemeente Doetinchem en de toekomstige gebruikers wilden immers geen bedrijfsverzamelgebouw realiseren, maar een voorziening waarin de partners samenwerken voor de ontwikkeling van de kinderen en de wijk. Belangrijk uitgangspunt was dat de partijen streven naar synergie in ruimte(n). De realisering van ruimten die vanuit een solitaire positie niet of moeilijker te realiseren zijn, was hierbij ook van invloed.

Het resultaat

De MFA De Zonneboom is sinds begin 2011 in gebruik en heeft een omvang van circa 3.800 m² bruto vloeroppervlak (BVO). Het gebouw valt op door haar bijzondere architectuur (Drost en Van Veen architecten), waardoor het gebouw nadrukkelijk aanwezig is in de wijk. De gebruikers werken op diverse terreinen met elkaar samen. Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door één van de hoofdgebruikers, de welzijnsorganisatie IJsselkring.

M3V is vanaf de initiatieffase betrokken geweest bij de ontwikkeling van De Zonneboom. We zijn gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid en het ontwikkelen van het inhoudelijke concept. Dit hebben we vertaald in een programma van eisen. Vervolgens zijn we betrokken geweest bij de architectenselectie en hebben we de samenwerking vastgelegd in diverse overeenkomsten. Ook hebben we het beheer- en exploitatiemodel opgesteld en uitgewerkt in een beheerplan.

Reactie Sité Woondiensten, opdrachtgever

"M3V heeft een essentiële rol vervuld in de totstandkoming van het MFA in de wijk Oosseld. De wijze waarop de visievorming heeft plaatsgevonden en de inhoud die het vervolgens heeft gekregen, is een belangrijke opstap geweest naar de verdere uitwerking in een bouwplan. De bijdrage die M3V heeft geleverd in het nadenken over de wijze van samenwerking van partijen in het gebouw na realisatie heeft partijen aan het denken gezet en hen dichter bij elkaar gebracht. Ondanks de principiële discussies die gevoerd zijn en de (financiële) hobbels die genomen moesten worden, is ruim voor oplevering van het gebouw een overeenkomst ondertekend en een beheerplan door alle partijen vastgesteld (inclusief de eigenaar, Site Woondiensten) met afspraken gedurende de exploitatie van het complex."

ing. E. Langen, projectmanager Sité Woondiensten

Fotografie DigiDaan