Projecten sportaccommodaties

In het kader van welzijn en gezondheid wordt maatschappelijk het belang van sporten en bewegen steeds meer onderkend. Voorzieningen voor sporten en bewegen voor ‘toevallige’ ontmoetingen tussen jong en oud, en tussen verschillende doelgroepen, krijgen een steeds prominentere rol en zijn een belangrijke voorwaarde voor het creëren van gezonde, leefbare en levendige kernen en wijken in een gemeente of stad.

De exploitatiekosten van deze sportvoorzieningen bezorgen gemeentes echter vaak hoofdbrekens bij de besluitvorming. M3V kijkt op vernieuwende wijze naar sport- en beweegconcepten, gekoppeld aan nieuwe maatschappelijke functies als ontmoeting en leefbaarheid, om ze te vertalen naar daar naadloos op passende voorzieningen en exploitatieconcepten. We zijn uiteraard aangesloten bij Vereniging Sport en Gemeenten.

Onze aanpak
Allereerst gaan we met gemeentes of lokale initiatiefgroepen in gesprek over hun inhoudelijke visie en ambities over thema’s als sporten, bewegen, ontmoeten et cetera. Dit kan breed het sport- en bewegingsbeleid en daarvoor benodigde voorzieningen van de gemeente betreffen. Maar ook een wijk of kern, of daarbinnen een specifieke sport- en beweegvoorziening. Op basis daarvan bouwen we samen met de betrokkenen aan de inhoudelijke betekenis en vervolgens ruimtelijke invulling van hun voorziening(en) van de toekomst. We houden dit tegen het licht van de bestaande situatie en vertalen dit naar een plan om die strategische kloof te dichten.

Dan toetsen we met een haalbaarheidsonderzoek hoe we uw ambities mogelijk kunnen maken: wat zijn de kosten, hoe komt de financiering rond, hoe krijgen we het praktisch georganiseerd, hoe gaan we zo efficiënt mogelijk met de voorziening(en) om? Daarbij weten we dat de haalbaarheid van een voorziening niet alleen wordt bepaald door de investeringskosten, maar juist ook de exploitatiekosten. Die laatste kunnen worden beïnvloed door het toepassen van duurzame (rendabele) maatregelen, door samen met gebruikers en lokale belanghebbenden naar slimme beheer- en exploitatiestructuren te kijken en door sport- en beweegruimten zo optimaal mogelijk bruik- en inzetbaar te maken.

Een goed voorbeeld daarvan is sportcomplex het Binnenveld in Wageningen, waar lokale activiteiten naar het complex zijn gehaald en de belangrijkste gebruiker het beheer en de exploitatie doet. Onderzoeken gericht op het verbeteren en optimaliseren van de exploitatie deden we ook voor onder meer de grootschalige zwem- en sportaccommodatie Omnium in Goes. Idem hebben we een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor een nieuw te bouwen sporthal De Uutvlog in Bathmen, dat is gebaseerd op het ‘open sportpark’-principe. Bij scholengemeenschap Marianum in Groenlo vullen we het gemeentelijk projectleiderschap voor de bouw van de nieuwe sporthal in.

Het haalbaar of beter exploiteerbaar maken van een sportvoorziening gaat vaak gepaard met het actief organiseren van nieuwe aanvullende activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld de ongeorganiseerde sport. De gemeenschap heeft er vervolgens belang bij dat dit ook tot stand komt. Het daarvoor benodigde (pro)actieve programmamanagement vergt een duurzame, bestendige organisatie. Ook daarvoor komen we samen met alle partijen tot slimme oplossingen. Zo brengen we initiatieven op het gebied van georganiseerde en ongeorganiseerde sport bij elkaar in zo efficiënt mogelijke voorzieningen. Doel daarbij is altijd een strategisch voorzieningenbeleid voor de lange termijn.

Routekaart: ogen open voor kansen
Bij voorzieningen voor het bewegingsonderwijs is het standaard gymlokaal veelal nog altijd uitgangspunt van denken in plaats van eerst ruimte maken voor een nieuwe visie. Wij kijken juist graag met een vernieuwende blik naar de mogelijkheden op het gebied van bewegingsonderwijs en richten ons op ambitieuze bewegingsconcepten en daarbij passende voorzieningen.

Stichting Carmelcollege gaf ons daarom opdracht een Menukaart Sport & Bewegen te ontwikkelen. Doel van deze routekaart: bij elk onderwijsproject eerst bij de vaksectie bewegingsonderwijs de ogen openen voor nieuwe kansen en toekomstgericht denken. En van daaruit nieuwe bewegingsconcepten ontwikkelen met bijpassende binnen- en buitenvoorzieningen. De routekaart helpt scholen door alles wat er bestaat op het vlak van bewegen voor hen te ontsluiten en op basis daarvan de eigen wensen in beeld te brengen. En dat kan iets heel anders zijn dan de standaardgymzaal. Zoals een interactieve gymzaal als de beweegbox, voorzieningen voor free running, free biking, e-sports, et cetera.

Download hier de routekaart.

De haalbaarheid van een voorziening wordt niet alleen bepaald door de investeringskosten maar juist ook door de exploitatiekosten.