Strategie en Beleid

M3V adviseert gemeenten, schoolbesturen, sport- en cultuurinstellingen, opvang- en zorgaanbieders in hun zoektocht naar een passende voorzieningenstructuur. Kwalitatief en betaalbaar. Ook als ze hierbij aanlopen tegen complexe maatschappelijke vraagstukken, bieden wij dankzij onze innovatieve aanpak altijd een oplossing.

Elk vraagstuk is uniek en vraagt om een eigen antwoord. Creatief en strategisch formuleren we daarom een heldere toekomstvisie en werken we aan draagvlak bij de betrokkenen. We maken een grondige analyse van de situatie en brengen de context en kenmerken van de opgave nauwkeurig in beeld. Belangrijke vertrekpunten daarbij zijn onze onafhankelijkheid en uw financiële mogelijkheden en tijdpad. Met als gezamenlijk doel: sturen op waarde en er zorg voor dragen dat de exploitatie binnen uw budget blijft. Maar bovenal is het een oplossing die uw ambities en doelstellingen maximaal ondersteunt.

Adviseren is mensenwerk; je doet het samen met anderen

Krijno van Vugt – Senior Adviseur

Als strategisch partner helpen we u graag bij het:

  • opstellen en verwoorden van toekomstbestendig en toekomstgericht onderwijs-, sport-, en cultuurbeleid;
  • opstellen van accommodatie- en voorzieningenplannen en integrale huisvestingsplannen (IHP’s; onderdeel hiervan is het opstellen van het onderwijshuisvestingsplan);
  • ontwikkelen van samenwerkingsconcepten en toekomstvisies en het vastleggen hiervan in overeenkomsten en/of intentieverklaringen;
  • opstellen van beheer- en exploitatieplannen;
  • begeleiden van onder andere fusietrajecten en doordecentralisatietrajecten;
  • detacheren van specialisten.